Executive Team

Sri Rama Subramoniam Umamaheshwaran
(Principal)

shyam-sundar

Sri Shyam Sundar
(Vice Principal)

krisnaswamy

Sri. Gnana Krishnaswami
(Administration Incharge)